Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

5869 83e7
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer

July 07 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
usmiechprosze
usmiechprosze
9962 c306
usmiechprosze
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaAmere Amere

July 06 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaretaliate retaliate
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viamyzone myzone
usmiechprosze
3370 0fb0
Reposted fromoutline outline viafoods foods
usmiechprosze

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viabadblood badblood
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu

July 05 2017

usmiechprosze
6738 a29d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
usmiechprosze
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck vianiskowo niskowo
usmiechprosze
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
usmiechprosze
usmiechprosze
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialamujer lamujer
usmiechprosze
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl