Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
usmiechprosze
8842 4960
Reposted fromoutoflove outoflove viaNoCinderella NoCinderella
7901 34c2
Reposted fromrainnieday rainnieday viamoai moai
usmiechprosze
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarudosci rudosci

June 22 2017

usmiechprosze
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiskowo niskowo
usmiechprosze
usmiechprosze
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapinkdress pinkdress
usmiechprosze
usmiechprosze
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
usmiechprosze
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
usmiechprosze
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianiskowo niskowo
usmiechprosze
1535 49dc

June 21 2017

usmiechprosze
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viahomczi homczi
usmiechprosze
3034 d2b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
usmiechprosze
3742 6dac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
9367 e971 500
usmiechprosze
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaZoonk11 Zoonk11
usmiechprosze
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
usmiechprosze
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
usmiechprosze
4025 11dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl