Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viaiamdreamer iamdreamer

June 15 2017

usmiechprosze
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
usmiechprosze

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viabadblood badblood
usmiechprosze
0752 e181
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatulele tulele

June 14 2017

9145 20b3 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakmj kmj
usmiechprosze
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viakmj kmj
usmiechprosze
9717 23fd
Reposted fromkarahippie karahippie
usmiechprosze
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viagitana gitana

June 13 2017

usmiechprosze
6119 b3f4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
usmiechprosze
usmiechprosze
8432 cd7a 500
usmiechprosze
8508 fb8d
usmiechprosze
5369 e559
Reposted fromOWLady OWLady viahormeza hormeza
3918 bf69 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks
usmiechprosze
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve vianoirceur noirceur
usmiechprosze
4295 fb46
Reposted frompesy pesy viawiks wiks
usmiechprosze
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
usmiechprosze
usmiechprosze
usmiechprosze
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl