Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

usmiechprosze
7401 99cd
usmiechprosze
4176 cff1 500
Reposted fromhagis hagis viainaya inaya

March 11 2018

usmiechprosze
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakotfica kotfica
usmiechprosze
3327 cae6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMissMurder MissMurder
usmiechprosze
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamayamar mayamar
usmiechprosze
7761 68e3
:))))
Reposted fromIriss Iriss viamartinif16 martinif16
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viamartinif16 martinif16
usmiechprosze
usmiechprosze
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamartinif16 martinif16
usmiechprosze
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamartinif16 martinif16

March 04 2018

usmiechprosze
3449 d2af
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
usmiechprosze
usmiechprosze
usmiechprosze
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation vianiskowo niskowo
usmiechprosze
Reposted fromchildren children viakaatee kaatee
usmiechprosze
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakaatee kaatee

February 17 2018

0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaczoo czoo
usmiechprosze
1034 22a0 500
Tatry
usmiechprosze
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl