Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
9449 6f5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee

November 17 2017

usmiechprosze
4300 9154
Reposted fromkarahippie karahippie viatulele tulele
usmiechprosze
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula vianiskowo niskowo
usmiechprosze
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
usmiechprosze
usmiechprosze
usmiechprosze
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaankaottak94 ankaottak94
usmiechprosze
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaankaottak94 ankaottak94

November 15 2017

1616 28f1 500
usmiechprosze
4083 711b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamems mems

November 10 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
2118 53d6 500
Reposted fromdossya dossya vianiskowo niskowo
usmiechprosze
usmiechprosze

November 09 2017

usmiechprosze
3464 ca33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
usmiechprosze
usmiechprosze
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl