Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

usmiechprosze
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viawysmienita wysmienita
usmiechprosze
usmiechprosze
9475 21c3
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viawysmienita wysmienita
usmiechprosze
5096 da99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawysmienita wysmienita
usmiechprosze
3344 448b 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viawysmienita wysmienita
usmiechprosze
9248 3058
usmiechprosze
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viawysmienita wysmienita

March 22 2017

usmiechprosze
Reposted fromavooid avooid viacaataleya caataleya
usmiechprosze
9561 98bd
Reposted fromaniczorka aniczorka viacaataleya caataleya
usmiechprosze
8940 be55
usmiechprosze
8998 84b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacaataleya caataleya
usmiechprosze
usmiechprosze
0841 02f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacaataleya caataleya
usmiechprosze
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viacaataleya caataleya
usmiechprosze
5502 4a4f 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viacaataleya caataleya
usmiechprosze
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
usmiechprosze
4287 ef86 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacaataleya caataleya
usmiechprosze
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viacaataleya caataleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl